На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел I, буква “А” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да отдаде под наем” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2019 г.” като добавя общински имот за отдаване под наем:

  • 100 кв. м. от УПИ VIII от кв. 3 по ПУП на с. Свирачи