На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Ивайловград за 2024 г.“, като в раздел III. „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право“, в т. I, буква А. „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да предостави под наем“, подточка 1.2. „Отдаване под наем на свободни земеделски земи – ниви с търг или конкурс“ се добави – „Списък Приложение №1 на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на община Ивайловград, предназначени за отдаване под наем, считано от 01.10.2024 г. за срок от 10 (десет) стопански години, чрез провеждане на търгове по реда на Наредба за ПУРОИ”