На  основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка необходимост от допълване на „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2024 г.” като   допълва Раздел III, подраздел I, буква „А”  имоти, който община Ивайловград има намерение да отдаде под наем със следните общински имоти:

  • Павилион от №1 до №4  
  • Павилион №5 
  • Ресторант с площ 228 кв. м., ведно с обзавеждане и кухненско оборудване,

находящи се в УПИ I, кв. 1 – „за обект на културно историческо наследство“ по ПУП-ПРЗ гр. Ивайловград (Антична вила „Армира“), одобрен с Решение №101/23.09.2020 г. на Общински съвет-Ивайловград