На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Ивайловград за 2024 г.“, раздел ІІІ. „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б”: „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” като добавя следния общински имот:

– УПИ XIII-50 от кв. 2, с площ 760 кв. м, по ПУП на с. Пъстроок, одобрен със Заповед №538/31.07.1984 г. на Кмета на община Ивайловград, актуван с АЧОС №831/18.05.2005 г.