На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Ивайловград за 2024 г.“, раздел ІІІ. „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б”: „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” като добавя следния общински имот:

– УПИ V от кв. 15, с площ 710 кв. м, по ПУП на с. Славеево, одобрен със Заповед №112/30.03.1989 г. на Кмета на община Ивайловград, актуван с АЧОС №1055/09.07.2007 г.