На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Ивайловград за 2024 г.“, раздел ІІІ. „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б”: „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” като добавя следния общински имот:

– УПИ VII от кв. 49, с площ 60.00 кв. м. по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. и Заповед №535/11.12.2023 г. за изменение на ПУП-ПР, актуван с АЧОС №3035/16.01.2024 г.