На  основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка необходимост от допълване на „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2024 г.” като   допълва Раздел III, подраздел II, буква „Б” имоти, който община Ивайловград има намерение да продаде със следните общински имоти:

  • УПИ II от кв. 1, с площ 660 кв. м. по ПУП на с. Пъстроок, одобрен със Заповед №538/31.07.1984 г., актуван с АЧОС №3038/19.02.2024 г.;
  • УПИ III-11 от кв. 1, с площ 710 кв. м. по ПУП на с. Пъстроок, одобрен със Заповед №538/31.07.1984 г., актуван с АЧОС №3039/19.02.2024 г.