На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел I, буква “А” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да отдаде под наем” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2019 г.” като добавя общински имот за отдаване под наем:

  • част от общински имот, публична общинска собственост: терен с площ 5 кв. м., част от пешеходна алея със стълби, заключена между улица „Армира“, УПИ IV-1182 от кв.6, УПИ I от кв. 6 и УПИ III-1181 от кв. 6 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г.