На  основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзканеобходимост от допълване на Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в общинаИвайловград през 2024 г.” като допълва Раздел III, подраздел I, буква „А”, т. 1.1 имоти, който община Ивайловград има намерение да отдаде под наем със следния общински имот:помещение №1 с площ 25,85 кв. м. от ляво крило, находящо се на първи етаж на бивша Болнична сграда в УПИ I-849 от кв. 61 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. на Кмета на общ. Ивайловград, актуван с АПОС №1691/15.10.2014 г.