На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от НПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел III, буква В „Поземлени имоти, върху които ще бъде учредено вещно право на ползване” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2023 г.”,като добавя следния общински имот:

– поземлен имот с идентификатор №22825.107.120, НТП – пасище, публична общинска собственост, с площ от 2032 кв. м., находящ се в м. “Ходжовата нива“, в землището на с. Долноселци.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ПЧЕЛИН