На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от НПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел II, точка “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2023 г.”,като добавя следния общински имот:

– УПИ II училище, от кв. 12 с площ 4850 кв. м. по ПУП на с. Кобилино, одобрен със Заповед №1710/01.09.1966 г., изменен с Решение №15/30.01.2023 г., ведно с построената в него едноетажна масивна сграда – училище с детска градина, частично самосрутила се, със застроена площ 250 кв. м., актуван с Акт №3023/29.09.2023 г. за поправка на акт за частна общинска собственост №299/21.03.2000 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ПРОДАЖБА НА ИМОТ