На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2023 г.” като добавя общински имот за продажба, без търг или конкурс на собствениците на постройката върху него:

УПИ II1178 от кв. 6а по ПУП на гр. Ивайловград, актуван с АЧОС №3006/24.07.2023 г. за поправка на АЧОС №534/16.08.2002 г.