На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А, подточка 1.1 „Общината ще отдава под наем свободни имоти след проявен интерес от физически или юридически лица“ от приетатаПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в общинаИвайловград през 2023 г.”, като добавя следния общинскиимот:

помещение, с площ 34.98 кв. м., в дясно от входа и помещение с площ 23.85 кв. м., представляващи част отедноетажна масивна сграда бивша „Детска градина“, находяща се в УПИ XVIII от кв. 112 по ПУП на гр. Ивайловград, кв. Лъджа, актуван с АПОС №236/23.02.1999 година.