На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставяне поднаем и продажба”, подраздел II, букваБ” „Имоти, коитоОбщина Ивайловград има намерение да продадеотприетатаПрограма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през2023 г.” като добавя общински имот за продажба:

Незастроен поземлен имот с идентификатор 77520.190.153 (000153) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план 000153 с площ 574 кв. м. по кадастрална карта на с. Хухла;