На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение е за допълване наПрограма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост в община Ивайловград през 2023 г.”, като в раздел III. „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставянепод наем  и продажба” в т. I се добавя буква „Б” – „СписъкПриложение №1 на Земеделски земи от ОПФ (общинскипоземлен фонд) по кадастралната карта на землища наобщ. Ивайловград, предназначени за отдаване под наем, считано от 01.10.2023 г. за срок от 10 (десет) стопанскигодини, чрез провеждане на конкурси по чл. 99 от Наредбаза ПУРОИ”