На основание чл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2022 г.”,като добавя следния общински имот за продажба:
– Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-221от кв.15, с площ 830 кв. м, находящ се в с. Драбишна, общ. Ивайловград, актуван с АЧОС №1134/08.12.2009 г.