На  основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка необходимост от допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2022:  част от двуетажна масивна сграда, бивш Производствен цех представляващи две помещение от I-ви и две помещения от II-ри етаж, с обща площ 584,67 кв. м. находяща се в УПИ IX-553 от кв. 2 по ПУП на гр. Ивайловград одобрен със Заповед №125/16.08.2002 г., актувана с АЧОС №229/28.12.1998 г.