На основание чл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставянепод наем, продажба и вещно право”, подраздел II, букваБ” „Имоти, които Община Ивайловград има намерениеда продадеот приетатаПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в общинаИвайловград през 2022 г.”,като добавя следния общинскиимот за продажба:

         – Незастроено дворно място кв. 13, планоснимачен № 124  , по ПУП на с. Плевун, одобрен със Заповед №2637/30.04.1958 г., с площ 630 кв. м., актуван с АЧОС №338/20.07.2000 г.