На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, коитоОбщината има намерение да предложи за предоставянепод наем, продажба и вещно право”, подраздел I, точка А Имоти, които Община Ивайловград има намерение дапредостави под наемот приетатаПрограма зауправление и разпореждане с имоти общинскасобственост в община Ивайловград през 2022 г.”, катодобавя следния общински имот:

         – част от Болнична сграда, представляваща едно помещение – регистратура, находящо се на първи етаж, дясно крило (Поликлиника), с площ 20 кв. м., актуван с АПОС №1691/15.10.2014 г.