На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А, подточка1.1 „Общината ще отдава под наем свободни имоти след проявен интерес от физически или юридически лица“от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2022 г.”,като добавя следния общински имот:

– два броя помещения, с обща площ 24.26 кв. м. – помещение №4 с площ 13.04 кв. м. и помещение №5 с площ 11.22 кв.м., от едноетажна масивна сграда бивш „Здравен дом”, находящ се в УПИ VIII от кв. 3 по ПУП на с. Свирачи, актуван с АПОС №14/19.06.1997 г., вписан в служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №323/21.11.2005 г., акт №16, том II, имотна партида 74.