На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А, подточка1.1 „Общината ще отдава под наем свободни имоти след проявен интерес от физически или юридически лица“от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2022 г.”,като добавя следния общински имот:

– помещение №1 с площ 25,85 кв. м. от ляво крило, находящо се на  първи етаж на бивша Болнична сграда в УПИ I-849 от кв. 61 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. на Кмета на общ. Ивайловград, актуван с АПОС №1691/15.10.2014 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №508/16.10.2014 г., акт №63, том II, имотна партида 6542-6548.