На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А, подточка1.1 „Общината ще отдава под наем свободни имоти след проявен интерес от физически или юридически лица“от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2022 г.”,като добавя следния общински имот:

– част от общински имот, публична общинска собственост: терен с площ 1 кв.м. /един квадратни метра/ в коридор на първи етаж в Административната сграда на Общинска администрация, попадаща в УПИ IV-413 от кв. 48 по ПУП на гр. Ивайловград, актуван с АПОС №1/07.02.1997 г..