На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А, подточка1.1 „Общината ще отдава под наем свободни имоти след проявен интерес от физически или юридически лица“от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2022 г.”,като добавя следния общински имот:

– част от общински имот, публична общинска собственост: терен с площ 1 кв. м./един квадратен метър/, част от тротоар към ул. „Армира”, до входа на детски игрови център, находящ се в УПИ II от кв. 19 по ПУП на гр. Ивайловград