На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А, подточка1.1 „Общината ще отдава под наем свободни имоти след проявен интерес от физически или юридически лица“от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2022 г.”,като добавя следния общински имот:

– част от общински имот, публична общинска собственост: терен с площ 5 кв.м., част от пешеходна алея със стълби, заключена между улица  „Армира”, УПИ IV-1182 от кв. 6, УПИ I от кв. 6, и УПИ III – 1181 от кв. 6 от ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед № 0164/09.10.2000 г.