На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел I, буква “А” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да отдаде под наем” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2019 г.” като добавя общински имот за отдаване под наем:

  • 6 броя паркоместа от западната част на УПИ VI от кв. 52 по ПУП на гр. Ивайловград