На основаниечл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право” подраздел I, точка А, подточка1.1 „Общината ще отдава под наем свободни имоти след проявен интерес от физически или юридически лица“от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2022 г.”,като добавя следния общински имот:

– помещение, с площ 36.30кв. м., находящо се на втори етаж, в дясно, в сградата на Детски комплекс в гр. Ивайловград, актувана с АПОС №230/11.01.1999 г.