Наоснованиечл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящетосъобщениесепубликувавъввръзкас  допълваненараздел III „Описаниенаимотите, коитоОбщинатаиманамерениедапредложизапредоставянеподнаем,продажба и вещно право”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, коитоОбщинаИвайловградиманамерениеда продаде” отприетата „Програмазауправление и разпорежданес имотиобщинскасобственост в общинаИвайловградпрез 2022 г.”,катодобавяследния общинскиимот за продажба:

– Поземлен имот с пл.сн. №23,находящ се в с. Ленско,с площ430кв. м, застроен с едноетажна масивна сграда (бивше кметство) с площ 114.6 кв. м., по неодобрен кадастрален план от 1991 г., актуван с АЧОС №821/15.02.2005 г.