На основание чл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзкас допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква “А” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да предостави под наем” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2021 г.”,като добавя следния общински имот:

– публична общинска собственост, представляващ терен от 9.00 кв. м., част от ПИ с идентификатор 62935.22.15 по кадастралната карта и кадастралните регистрина с. Розино, одобрени със Заповед №РД-18-44/23.01.2019 г. на изпълнителниядиректор на АГКК, трайно предназначение на територията земеделска, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път.