На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ, настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква“А” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да предостави под наем” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2021 г.”, като добавя следния общински имот:

– частна общинска собственост, представляваща две помещения на втори етаж от сграда, находяща се в гр. Ивайловград, ул.“Орфей“ №1, с обща площ 70.00 кв. м., актувана с АЧОС №1050/26.04.2007 г.