На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2021 г.” като добавя общински имот за продажба:

Общински имот, частна общинска собственост – Сглобяем павилион, находящ се в УПИ V-404 от кв. 49 със застроена площ 30 кв. м. по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. на Кмета на общ. Ивайловград