На  основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка необходимост от допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2021:  допълва Раздел III, подраздел I, буква А от програмата: на част от сграда – I-ви и II-ри етаж, представляващи югоизточно крило от двуетажна масивна сграда с обща полезна площ 279,06 кв. м., находяща се в УПИ XI-1020 от кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., актувана с АЧОС №1613/14.04.2014 г.