На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка необходимост от допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2021:  допълва Раздел III, подраздел II, буква Б от програмата: поземлен имот с идентификатор 77520.190.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хухла, одобрени със Заповед № РД-18-74/31.01.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: с. Хухла, м. „СОКАКА”, с площ 5778 кв. м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 190001  актуван с АЧОС №2900/24.06.2021 г.