Наоснованиечл. 8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква “А” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да предостави под наем” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2021 г.”,като добавя следния общински имот:

– помещение (офис V), с площ 11.00 кв. м., находящо се на втори етаж в сграда-паметник на културата-2 „Мутафчиевата къща“, актувана с АПОС №471/09.01.2002 г.