На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел I, буква “А” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да отдаде под наем” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2020 г.” като добавя общински имот за отдаване под наем:
– 2 броя помещения /намиращи се в ляво от коридора/ с обща площ 22.96 кв. м. и коридор с площ 5.66 кв. м. в южната част на първия етаж от двуетажна, масивна сграда, бивш „Дом за деца и юноши “, с вход от изток /заден вход на сградата/, находящ се в УПИ II от кв. 10 по ПУП на с. Попско.