На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2019 г.” като добавя общински имот за продажба:

  • ПИ-123 с площ 1580 кв. м. от кв. 25 по ПУП на с. Железино, одобрен със Заповед №530/19.04.1967 г., кадастрален план изменен със Заповед №330/03.07.2019 г. на Кмета на общ. Ивайловград