По реда на чл.18а, ал.10 от АПК

във връзка с издадени АУАН

№4/02.02.2024г., /02.02.2024г., №4/05.02.2024г.,

Дирекция ”УТЕС” при Община Ивайловград съобщава на „ФРИГО МАКСЕООД, ЕИК:131250330 представлявано от Тодор Димитров Каралиев с адрес на управление: гр. София , район „Младост“, ж.к. „Младост“ №4, бл.417, вх.1, ет.4 ул. „Ивайло” №19, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че има издадени АУАН№4/02.02.2024г., №/02.02.2024г., №4/05.02.2024г.,

Документите се намират в стая №305 в сградата на Община Ивайловград.

 

 

Дирекция „УТЕС”

29.04.2024г.