Съобщение до Светослава Иванова Диева

Дата на публикуване на съобщението: 18.04.2024 г.

Предвид невръчване на Уведомително писмо с Вх. №94-00-780/22.03.2024 г. на известния за Вас адрес (настоящ и постоянен) и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете и да получите Уведомително писмо с Вх. №94-00-780/22.03.2024 г. – лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в сградата на Община Ивайловград, в стая 212.