Съобщение до НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА ШЕСТАКОВСКАЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШЕСТАКОВСКАЯ,

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №304/30.06.2020 г. на Кмета на община Ивайловград за премахване на незаконни строежи, а именно: „Масивна пристройка към сграда (бивше читалище) и полумасивна пристройка към сграда (бивше читалище)“, построени в поземлен имот 37 по не одобрения кадастрален план на с. Бубино, общ. Ивайловград, който имот е Ваша собственост съгласно нотариален акт №199, том I, нот. дело №96/19.05.2016 г.

Със съдържанието на Заповед №304/30.06.2020 г. на Кмета на община Ивайловград можете да се запознаете в Община Ивайловград, етаж 3, стая 303, адрес: ул. „България” №49, гр. Ивайловград.

Възражения по издадената Заповед №304/30.06.2020 г. на Кмета на община Ивайловград можете да подадете по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд – Хасково, чрез Кмета на Община Ивайловград в 14 дневен срок, считано от датата на поставянето на настоящото съобщение на информационното табло в сградата на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” №49, гр. Ивайловград, съобщаването на Заповедта на електронната страница на Община Ивайловград и залепянето и на обекта.

След влизането в сила на Заповедта, следва в 30 (тридесет) дневен срок доброволно да премахнете посочените незаконни строежи, в противен случай ще бъде започната процедура по Наредба по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Община Ивайловград, приета с Решение №73/08.07.2014 г.