СЪОБЩЕНИЕ

По реда на чл.18а, ал.10 от АПК

във връзка с издаден АУАН

№012/10.07.2023г. на Кмета на Община Ивайловград

Дирекция ”УТЕС” при Община Ивайловград съобщава на ДинелЕООД, ЕИК:122012910представлявано от Марина Златкова Чалъкова с адрес на управление: гр. София , ул. „Ивайло” №19, район Красно село, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че има издаден АУАН№012/10.07.2023г. издаден от Кмета на община Ивайловград.

Документът се намира в стая №305 в сградата на Община Ивайловград.

 

 

Дирекция „УТЕС”

15.08.2023г.