Съобщение

до

Иван Тодоров Дошев

Дата на публикуване на съобщението: 22.04.2021 г.

            Предвид невръчване на Заповед № 114/22.03.2021 г. на известния за Вас адрес (настоящ и постоянен) и на основание чл. 18а., ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете и да получите копие от Заповед № 114/22.03.2021 г.(лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице) в сградата на Община Ивайловград, в стая 212.