Съобщение до Емрах Емине Шукри

Дата на публикуване на съобщението: 28.10.2021 г.

Предвид невръчване на Заповед №460/20.09.2021 г. на известния за Вас
адрес и на основание чл.18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да
се запознаете и да получите  Заповед №460/20.09.2021 г. – лично или чрез
упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в сградата на Община Ивайловград,
в стая №214.

Заповед №460 от 20.09.2021 г.