Съобщение до Емрах Емине Шукри

Дата на публикуване на съобщението: 19.05.2022 г.

Предвид невръчване на Заповед №149/04.05.2022 г. на известния за Вас адрес и на основание чл.18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че можете да се запознаете и да получите  Заповед №149/04.05.2022 г. – лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в сградата на Община Ивайловград , в стая №214.

Заповед №149 / 04.05.2022 г.