Допълва раздел III. Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем  и продажба в т. I да се добави буква „Б” – „списък Приложение №1 на Земеделски земи от ОПФ  по кадастралната карта на всички землища на общ. Ивайловград, предназначени за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, чрез провеждане на публични търгове, считано от 01.10.2019 г.” от приетата „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2019 г.” с Решение №4/29.01.2019 г.