Програма за развитие на селските райони

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

ОСНОВНИ ДАННИ

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
BG06RDNP001-7.001
 

 

„Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград „

 

 

Проектното предложение предвижда реконструкция и рехабилитация на на улица „Армира“, улица „Климент Охридски“ и улица „Христо Ботев“ в гр.Ивайловград.

Целта на проекта е повишаване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка, както и осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на разглежданите участъци.

Стойност на бюджета:

Общо: 144 363.16 лв.
Финансиране от ЕС
ЕЗФРСР: 129 926.84 лв.
Национално финансиране: 14 436.32 лв.

 

Дата на стартиране 12.01.2021
Дата на приключване 30.06.2023