Стартира Регионална програма за заетост за 2022 година. За община Ивайловград в програмата ще бъдат включени 24 лица на пълен работен ден – 8 ч. и 1 лице на непълен работен ден – 4 часа.

В програмата ще бъдат включени безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, приоритетно от групите:

– продължително безработни лица, безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети;

– безработни над 50-годишна възраст;

– безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);

– хора с увреждания;

– лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Безработните лица, ще бъдат наети от 01.07.2022 г. до 30.11.2022 г. вкл., с продължителност 5 месеца на длъжност „Общ работник” и ще изпълняват произтичащите от длъжностната им характеристика дейности.

Важно: На всяко разкрито работно място по регионалната програма могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 /шест/ месеца!!!