Стартираща пресконференция

На 04.08.2021 г. в малката зала на НЧ „Пробуда-1914” от 12,00 ч. се проведе пресконференция за старта на проект №CB005.2.21.114 «Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух, община Ивайловград и Кешан» Финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.

Присъстващите в залата заинтересовани страни бяха запознати с целите и дейностите по проекта, както и развитието му през първите месеци от началото на изпълнението му от екипа за организация, управление и изпълнение на проекта, а именно:

Цел на проекта: Проектът е насочен към повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез:

 • По-добро оползотворяване на природното, културно и историческо наследство;
 • Развитие на сътрудничеството в областта на развитието на туризма;
 • Засилване на туристическия сектор в региона;
 • Увеличаване на туристическия поток в двете общини;
 • Обмен на ноу-хау и най-добри практики;
 • Придобиване на релевантни умения за разширяване на капацитета и опита на партньорите.

Специфична цел по програмата: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез оползотворяване на културно и историческо наследство и прилежащата инфраструктура.

Обща информация за проекта: Период на изпълнение: 30.12.2020 г. – 30.12.2022 г. (2 години)

Стойност на проекта: 490 774.34 €, от които:  85% – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15 % – национално и собствено съфинансиране.

Партньори: Община Ивайловград, България – Водещ партньор, с общ бюджет от 275 813.45 евро и  Община Кешан, Турция – Проектен партньор 2, с  общ бюджет от 214 960.89 евро

ДЕЙНОСТИ
Дейност 1 – Управление на проекта:

Управлението на проекта ще се извършва от екип от 6 члена на екипите на общините- партньори, по трима експерти от двете общини.

Дейност 2 – Развитие на туристически комплекс в с. Ламбух, община Ивайловград

Дейността се изпълнява от Водещия партньор и включва:

 • Реконструкция на панорамен път за достъп до язовир Ивайловград с дължина 4030 м.;
 • Реконструкция на 2 пешеходни пътеки – пътека от църквата „Свети Петър и Павел“ до местността Аязмото с дължина 775 м и пътеката до язовир Ивайловград с дължина 300 м;
 • Изграждане на информационен център, рампи за достъп на хора с увреждания, зона за наблюдение и почивка, детска площадка, фотоволтаични осветителни тела и др.

Дейност 3. Развитие на Приключенски парк в община Кешан

Дейността ще бъде осъществявана от проектен партньор 2 и предвижда изграждането на уникален приключенски парк в Кешан – Йени Махале, Ерен Авеню. Паркът е разположен в непосредствена близост до естествена гора в планината Кору и включва:

 • Доставка и монтаж на съоръжения за туристически атракции (приключенски парк, група за игра „Замък“, кръгова писта, серия въжени линии, групи за игра „Фитнес серия“ и т.н.)
 • Изграждане на информационен център, така че да се създаде уникален за района целогодишен приключенски парк.

Дейност 4 – Провеждане на съвместна кампания за популяризиране на региона, включваща разработването на съвместна програма за развитие на туризма, организиране и провеждане на Кръгла маса в Ивайловград и две промоционални обиколки (една в Ивайловград и една в Кешан) на заинтересованите страни за новите туристически обекти в двете общини.

Дейност 5. Публичност и популяризиране на проекта и неговите резултати:

Дейността ще осъществява съвместно от партньорите и включва организиране на откриващи и закриващи пресконференции, изготвяне на уебсайт на проекта и профил, информационни табели, които ще бъдат поставени на реконструираните обекти, изработка на банери и други рекламни материали.

В рамките на дейностите по Проекта на  4 – 5 август 2021 г. в малката зала на НЧ „Пробуда-1914” Ивайловград се проведе и двудневна среща на екипите от двете общини, на която се направи преглед на изпълнението на договора до момента, както и обсъждане на текущи процедури за възлагане на обществени поръчки, вече подписани договори с изпълнители и извършване на авансови плащания по тях, получени резултати към момента, налице ли е необходимост от модификация по определени дейности и причините за необходимите  промени, срокове за изпълнение на дейностите, както и какви потенциални рискове и забавяния са възможни, предвид въздействието  на новата вълна на COVID-19 върху изпълнението на проекта, като ограничения за пътуване, проблеми с изпълнението на поръчките, забавяне на доставките и др..

Екипите по проекта проведоха работна среща и с кмета на Община Ивайловград – г-жа Диана Овчарова, края на която завърши с пожелание за успешно и в срок реализиране и приключване на заложените по проекта дейности.