Информираме Ви, че дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ по ПМС №344/2018 г., се удължава до 31.12.2019 г., съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 18.07.2019 г. на МС.
Лицата, които ползват услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ по ПМС №344/2018 г. и отговарят на изискванията, съгласно новия Закона за личната помощ, имат право да подадат заявление за включване в механизма лична помощ в Община Ивайловград.
Съгласно новия Закон за личната помощ, право на асистент имат:
1. Лицата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
2. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
3. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

І. Документи за кандидатстване на потребители за включване в механизма на личната помощ:
– Заявление-декларация за предоставяне на лична помощ – по образец;
– Направлението с определения брой часове, издадено от Дирекция „Социално подпомагане”;
– Документ за самоличност (лична карта, паспорт, акт за раждане за децата до 14 годишна възраст) – за справка или документ за самоличност на упълномощеното лице или законния представител (родител, настойник, попечител) – за справка.
Документите се подават (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) до кмета на общината. В случай, че заявлението не се подава лично, следва да се приложи копие на пълномощното, даващо право на друго лице да подаде заявлението от името на кандидат-потребителя или документ за попечителство (не се отнася за законните представители – родители на деца до 18 годишна възраст).

В заявлението лицето /или законния му представител/ декларира, че не получава друга подкрепа за предоставяне на лична помощ и дава изрично съгласие:
– Добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
– До 380 лв. /в зависимост от броя на определените в направлението часове/ от месечната помощ, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
Даденото съгласие за превеждане на посочените суми е задължително условие, като превода се извършва само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

Срок за подаване на документи за потребители – постоянен.

ІІ. Документи за кандидатстване за работа за длъжността „Aсистент”
– Заявление-декларация по образец;
– Автобиография – по образец;
– Декларация по реда на чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за лична помощ по образец;
– Копие на диплома за завършено образование;
– Копие на документ, удостоверяващ завършено обучение по сходни програми или проекти (при наличие);
– Документ за самоличност (лична карта) – за справка.

Минимални изисквания: Лицето да не е поставено под запрещение и да не е осъждано. Опитът в дадената сфера е предимство. Приоритетно ще се наемат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж или възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Документи се подават в дните от понеделник до петък от 9:00 до 16:00 часа в стая 308, ет. 3 в сградата на общинска администрация Ивайловград.
Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени в стая 308, ет. 3 в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от настоящата обява.
По новия механизъм, първите асистенти ще бъдат назначавани от 1-ви септември 2019 г.
За контакти:
Диляна Бургоджиева – младши експерт, отдел „Строителство и инвестиции”, тел. 03661/6090; 0885504010.
Валентина Ангелова – младши експерт, отдел „Строителство и инвестиции”, тел. 03661/6090; 0885504010.

В случай, че лицето с увреждане ползва услуга по ПМС №344/2018 г., но не е подало в общината заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, то продължава да ползва услуга в домашна среда по реда на ПМС №344/2018 г.