СПРАВКА Съгл. чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО

  1. Програмата за управление на отпадъците на община Ивайловград, съответства с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
  2. Няма съответствие на програмата с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 6 за постигане целите на плана или програмата, а именно:

– предвижданията в нея са в съответствие с нормативната уредба по околна среда   и опазване на човешкото здраве; –  не са получени мотивирани възражения срещу прилагането на програмата, – становището на специализираните компетентни органи – съответната РЗИ, „Басейнова дирекция“, е че липсва основание  за наличие на значително отрицателно  въздействие, възникване на риск за човешкото здраве, както и негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.

  1. Степента, в която мерките по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 или по чл. 14, ал. 2, т. 6 и 7 са предвидени в плана или програмата.

-условия и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда- не приложимо. Целта на програмата е насърчаване на ефективното използване на ресурсите и постигане на устойчив растеж, чрез прилагане на мерки за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците на община Ивайловград, с което ще се постигне:

  • намаляване на вредното въздействие на отпадъците
  • увеличаване на количествата на рецикилираните и оползотворени отпадъци,
  • чиста и безопасна околна среда.

– мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата, включително периодичност на изготвяне на доклад по контрола и наблюдението. Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата са ключови етапи от цялостния процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на предварително поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост – извършване на актуализация.             Член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването на програми за управление на отпадъците от общините, като поставя и  следните най-общи изисквания по отношение на наблюдението, отчета и контрола на програмата: -Програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия; -Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.

Наблюдението на изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община Ивайловград 2021-2027 г. е процес на системно събиране и анализ на информация, относно хода на изпълнение на включените в програмата мерки. За всяка мярка или група от мерки в отделните подпрограми към програмата са посочени очаквани резултати от изпълнението й, както и индикатори за текущо изпълнение и целеви индикатори. Именно за посочените резултати и конкретно определени индикатори ще се събира необходимата информация в рамките на системата за наблюдение, отчет и контрол. В допълнение към изпълнението на текущите и целевите индикатори, за всяка мярка се наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите. Наблюдението на изпълнението на програмата за управление на отпадъците включва няколко важни аспекта.

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. Той определя звеното в структурата на общинската администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на програмата. Вторият аспект се отнася до събиране на информация за проследяване на напредъка на изпълнението на програмните цели. Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен формат за образуване, състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е от съществено значение за проследяване на напредъка към постигане на целите и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. Изключително важно е общината да разработи и прилага единна информационна система за отпадъците. С оглед на това, че за някои мерки ще се налага измерване на информираността, развитието на социалните нагласи и участието на населението и бизнеса при изпълнение на мерките за отпадъците, целесъобразно е общината  да  провежда проучвания или анкетни допитвания. Сроковете за събиране и систематизиране на данните трябва да са съобразени с нормативно изискваните срокове за отчети и доклади, с цел постигане на ефективност и ефикасност на процеса. ЗУО изисква кметът на общината да представя годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците за предходната година до 31 март, а регионалните сдружения за управление на отпадъците да представят годишни отчети за изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО до 10 март на следващата година.

На трето място, системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на програмата включва действия, които осигуряват необходимата информация за междинни оценки и окончателна оценка на степента на изпълнение на целите, както и механизъм за анализ на причините за евентуални проблеми при изпълнението им и за актуализация при необходимост.

Орган за контрол по изпълнение на програмата е общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. За целта той изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците през съответната година, който  се  представя в срок до 31 март, като копие от отчета се изпраща на РИОСВ. Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година.

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград