Списък на отделите, в които е забранена пашата на селскостопански животни за 2020 г. в горските територии на ТП ДГС – Ивайловград