Съгласно § 153 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, избори за кмет на кметство в Община Ивайловград ще се проведат в:

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ
Кметство Планинец със съставни села 451
Глумово
Карловско
Сборино
Чучулига
Соколенци
Брусино

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ
Кметство Железино със съставни села 492
Нова Ливада
Ленско
Горско

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ
Кметство Белополци 457